Trosbekendelsen

Den apostolske Trosbekendelse

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
Amen

Hvad er en trosbekendelse?
En trosbekendelse beskriver grundlaget for den kristne tro. Vi kan udtrykke vores personlige tro med vores egne ord. Men tro er også en fælles sag. Kirken er fællesskabet af troende og har et fælles udtryk for den kristne tro - en trosbekendelse. Den udtrykker det centrale indhold i kristen tro og afgrænser samtidig kristendom i forhold til andre religioner.

Den Apostolske Trosbekendelse
Den Apostolske Trosbekendelse er kirkens ældste bekendelsesskrift. Ordet apostolsk betyder, at bekendelsens indhold føres tilbage til de første apostles tid. Altså de første mennesker, som forkyndte det kristne budskab.

Den treenige Gud
Tre-i-en                                                                                                       
Kristendommen tror på een Gud, som giver sig til kende over for mennesket på tre måder: Gud som Fader, Gud som Søn og Gud som Helligånd. Det betyder, at Fader, Søn og Helligånd er af samme væsen og vil det samme. I den tidligste kirke lød en kristen bekendelse: "I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn." Den formulering kan man finde i Matthæusevangeliet 28,19. Her siger Jesus til disciplene, at de skal døbe mennesker i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Den bekendelse bruger alle kirker verden over den dag i dag, når der holdes dåb.

Den Apostolske Trosbekendelse er bygget op i tre store afsnit
Afsnittene kaldes trosartikler. Den første handler om skabelsen. Her bekendes troen på Gud fader som himlens og jordens skaber. Den anden trosartikel handler om frelsen. Her bekendes troen på Gud søn, Jesus Kristus, som menneskets frelser. Tredje trosartikel bekender troen på Guds ånd, Helligånden, som helliggør og er Guds nærvær i verden til alle tider.

Den apostolske Trosbekendelse i folkekirken
I folkekirken bruges Den Apostolske Bekendelse sammen med den indledende forsagelse som trosbekendelse til gudstjenesten og ved dåb og konfirmation. Bekendelsen kan også bruges ved begravelse og bisættelse. Ved dåben siger man "ja" til at blive døbt på den kristne tro ved at sige "ja" til trosbekendelsens indhold.